H & M autoopravy - predaj s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Údržba a záručné podmienky pre európske krajiny

Správna a periodická údržba vozidla je nevyhnutnou podmienkou záruky vozidla

Periodická údržba vozidla

Na zachovanie spoľahlivej prevádzky vozidla je nutné vykonávať jeho pravidelnú údržbu. Odporúča sa, aby tieto činnosti vykonával autorizovaný servis Mitsubishi v predpísaných časových intervaloch alebo po najazdení predpísaného počtu kilometrov (1 rok ± 1 mesiac alebo 15 000 km / 20 000 km ± 500 km), podľa toho, čo nastane skôr. Navyše ak po skončení záručnej doby a základnej doby platnosti asistenčnej služby MAP (3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky) prídete na pravidelnú prehliadku do autorizovaného servisu, získate asistenčnú službu MAP s možnosťou zásahu po celej Európe na ďalší rok úplne zadarmo!

Vozidlá s benzínovým alebo dieselovým motorom vybavené turbodúchadlom (okrem DID motorov) si vyžadujú častejšiu výmenu motorového oleja. Detailné informácie sú uvedené v Rozpisoch pravidelnej údržby Servisnej knižky vozidla.

Protikorózna ochrana

Z dôvodu uchovávania vozidla v dobrom stave a bez korózie, odporúčame pravidelne kontrolovať a často čistiť nasledujúce miesta.

Umývanie: Najlepším spôsobom údržby povrchovej úpravy vozidla a pomáhania v zabraňovaní korózii je časté umývanie vozidla. Pri ručnom umývaní používajte vlažnú alebo chladnú vodu spolu s kvalitným autošampónom. Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky ani chemikálie. Všetky použité čistiace prostriedky treba okamžite omyť a nesmú sa nechať zaschnúť na lakovaných alebo leštených kovových povrchoch.

Usadeniny z nečistôt: Prostriedky na rozpúšťanie ľadu, ako napríklad chlorid vápenatý a iné soli, olej alebo asfalt, kovové častice, miazga zo stromov, trus vtákov, chemikálie v priemyselných oblastiach a iné cudzorodé látky, môžu pri kontakte s lakom (bez ohľadu na dobu pôsobenia) spôsobiť jeho poškodenie. Niektoré z týchto usadenín nemusí odstrániť ani včasné umytie. Preto môžu byť potrebné ďalšie čistiace prostriedky. Pred ich použitím na lakovaných alebo leštených kovových povrchoch však treba skontrolovať ich vhodnosť.

Údržba podvozku: Na povrchu podvozku vozidla sa môžu usadzovať korozívne materiály používané na rozpúšťanie ľadu na povrchoch ciest počas zimného obdobia. Ak tieto materiály neodstránite, na súčastiach podvozku môže dochádzať k zrýchlenej korózii, ako napríklad na spodku karosérie, podlahe, prahoch, brzdových a palivových vedeniach a výfukovom systéme. Minimálne každú jar treba spodok vozidla a miesta, v ktorých sa môže usadzovať bahno a iné nečistoty, dôkladne vymyť čistou vodou a tieto materiály spláchnuť.

Poškodenie vonkajšieho povrchu: Odreniny od kamienkov, poškodenia laku a škrabance na lakovaných povrchoch treba včas opraviť. Holý kov bude rýchlo korodovať, a to môže spôsobiť značné náklady na opravu. Menšie odreniny a škrabance je možné opraviť materiálmi na opravu laku, ktoré vám poskytne autorizovaný servis Mitsubishi.

Poškodenie pri nehode: V prípade nehody vášho vozidla a potreby opravy alebo výmeny plechových dielcov treba zabezpečiť, aby servis aplikoval na náhradné dielce a priľahlé oblasti správny protikorózny materiál spĺňajúci špecifikáciu spoločnosti Mitsubishi.

Požiadavky 12-ročnej záruky na prehrdzavenie

Pri preberaní nového vozidla skontrolujte správnosť informácií o vozidle, identifikačné číslo vozidla (VIN) a dátum začatia platnosti záruky.

Podobne ako pri periodickej údržbe, aj karosériu treba kontrolovať každoročne. Toto sa vo všeobecnosti vykonáva v rovnakom čase ako periodická údržba.

Všetky malé opravy odrenín od kamienkov, škrabancov a podobných poškodení sa vykonávajú na náklady majiteľa.

V prípade opravy alebo výmeny plechových dielcov z dôvodu nehody vášho vozidla alebo z iného dôvodu treba opravy vykonávať v súlade s postupmi v príslušných servisných príručkách.

Servis vykonávajúci kontrolu alebo opravu musí vyplniť záznamy o periodickej prehliadke karosérie na stranách 1-22 ~ 1-25.

Používanie v náročných podmienkach

Pre všetky pracovné vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré sa používajú v teréne, treba interval vykonávania údržby skrátiť (zvyčajne na polovicu), t. j. 6 mesiacov / 7500 km / 10.000 km + 500 km.

Tento skrátený interval slúži na ochranu vozidla pred poškodením rôznych jeho častí. Súčasťou je výmena maziva v prevodovke a nápravách, kde môže dochádzať k poškodeniu z dôvodu kontaminácie vodou, bahnom, pieskom atď.

Starostlivosť o vozidlo Mitsubishi

Vozidlá vybavené turbodúchadlom:
Po naštartovaní studeného motora je veľmi dôležité nechať ho pred jazdou bežať pri voľnobežných otáčkach po dobu 30 až 60 sekúnd.

Po prevádzke motora pri vysokých otáčkach alebo pri vysokom zaťažení, t. j. pri ťahaní obytného prívesu / prívesného vozíka alebo pri rýchlej jazde najmä po diaľnici, nechajte motor pred jeho vypnutím bežať pri voľnobežných otáčkach po dobu 1 až 2 minút. To umožní ochladenie turbodúchadla a zabráni možnému poškodeniu ložísk.

Kontroly vykonávané majiteľom:
Pred jazdou na dlhé vzdialenosti je možné vykonať množstvo kontrol a údržbových prác na vozidle. Niektoré z týchto kontrol je potrebné vykonávať denne, týždenne a mesačne. Informácie o týchto kontrolách nájdete v časti týkajúcej sa prác vykonávaných majiteľom v Návode na obsluhu vozidla v časti Údržba.

Požiadavky na mazanie motora

Je veľmi dôležité používať správnu špecifikáciu a akosť motorového oleja. Správne špecifikácie pre naftové a benzínové motory sú uvedené v Návode na obsluhu vozidla. Hladinu motorového oleja je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade potreby olej doplniť. Odporúčame hladinu oleja v motore kontrolovať pri každom tankovaní vozidla. 

Celoeurópske záručné ustanovenia a podmienky

Spoločnosť MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. (ďalej nazývaná ako "MME") v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami a podmienkami zaručuje, že všetky "ZÁKLADNÉ ZÁRUČNÉ DIELY SO ZÁKLADNOU ZÁRUKOU" nového vozidla vyrobeného spoločnosťou MME alebo pre ňu (ďalej nazývané ako "nové vozidlo MME") budú za predpokladu normálneho používania a vykonávania správnej údržby bez chýb materiálu alebo dielenského spracovania.

Všetky ZÁKLADNÉ ZÁRUČNÉ DIELY SO ZÁKLADNOU ZÁRUKOU, na ktoré sa vzťahuje táto ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO, opraví alebo vymení bezplatne každý autorizovaný servis Mitsubishi.

Autorizovaný servis vozidiel Mitsubishi bezplatne vykoná nevyhnutné opravy, za použitia nových náhradných dielov tak, aby bola odstránená chyba krytá touto zárukou. Postup opravy určuje výhradne autorizovaný opravca v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom vozidla.

Diely so základnou zárukou

DIELY SO ZÁKLADNOU ZÁRUKOU obsahujú všetky diely nového vozidla MME.

Výnimkou sú ŠPECIÁLNE DIELY, DIELY, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA, a ďalšie diely uvedené nižšie.

5-ročná záručná doba na vozidlo

Na nové vozidlo MME sa vzťahuje 5-ročná záručná doba na kvalitu. Počas prvých 24 mesiacov sa na vozidlo vzťahuje záruka bez ohľadu na počet najazdených kilometrov; počas zostávajúcich 36 mesiacov (25. až 60. mesiac) sa na vozidlo vzťahuje záruka s obmedzením do 100 000 km, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr, od počiatočného dátumu záruky uvedenom v registračných údajoch v Servisnej knižke k vozidlu, kedy je vozidlo po prvý raz predané registrovanému majiteľovi.

Pre vozidlá i-MiEV, Lancer Evolution a L200 2WD platí nasledujúca záručná doba:

Na nové vozidlo MME sa vzťahuje 3-ročná záručná doba na kvalitu. Po dobu prvých 24 mesiacov sa na vozidlo vzťahuje záruka bez ohľadu na počet najazdených kilometrov; počas zostávajúcich 12 mesiacov (25. až 36. mesiac) sa na vozidlo vzťahuje záruka s obmedzením do 100 000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, od počiatočného dátumu záruky uvedenom v registračných údajoch v Servisnej knižke k vozidlu, kedy je vozidlo po prvý raz predané registrovanému majiteľovi.

Na nasledujúce komponenty sa vzťahujú špeciálne záručné podmienky a záruka je obmedzená na 3 roky. Prvých 24 mesiacov je záruka bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, zostávajúcich 12 mesiacov (25. až 36. mesiac) s obmedzením do 100 000 km:

 • akumulátor 12V, lambda sondy
 • motorček ventilátora kondenzátoru klimatizácie – platí pre Pajero a L200
 • vstrekovacie trysky paliva a žeraviace sviečky – platí pre vznetové motory

V režime Občianskeho zákonníka (ak sa kúpna zmluva riadi Občianskym zákonníkom) po uplynutí zákonnej záruky sa vylučujú nároky vyplývajúce z § 622, ods. 2 a § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. po uplynutí doby zodpovedajúcej zákonnej záruke, podľa Občianskeho zákonníka, zaniká právo kupujúceho požadovať namiesto odstránenia chýb výmenu vozidla, právo od zmluvy odstúpiť a právo na uplatnenie náhrady škody a akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s chybou vozidla. V prípade, ak sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom má kupujúci právo na odstránenie chýb opravou vozidla, s vylúčením práva na výmenu veci, na odstúpenie od zmluvy, ako i právo na náhradu straty zisku.

7-ročná predĺžená záručná doba vozidla pre model L200 4WD

Na nové vozidlo Mitsubishi L200 4WD predané od 17.2.2021 prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Mitsubishi Motors v Českej a Slovenskej republike sa vzťahuje predĺžená 7-ročná záruka na akosť. Predĺžená 7-ročná záruka je poistným produktom spoločnosti AWP P&C Česká republika a vady materiálu alebo dielenského spracovania na vozidle kryje v obdobnom rozsahu ako štandardná záruka výrobcu. Predĺžená záruka začína platiť uplynutím 5 rokov od začiatku štandardnej záruky výrobcu vozidla alebo nabehnutím 100 000 km, podľa toho, ktorá z variant nastane skôr. Na vymenované diely so špeciálnou zárukou záruka začína platiť uplynutím 3 rokov alebo nabehnutím 100 000 km. Predĺžená 7-ročná záruka končí uplynutím 7 rokov od začiatku štandardnej záruky výrobcu vozidla alebo nabehnutím 150 000 km, podľa toho, ktorá z variant nastane skôr.
Predĺžená 7-ročná záruka sa riadi týmito všeobecnými poistnými podmienkami.

8-ročná záručná doba na batérii pohonu PHEV

Na chyby akumulátora pohonu pre vozidlá od modelového roku 2016 je poskytovaná záruka 8 rokov (s obmedzením na 160 000 km) ..

Pre všetky vozidlá Outlander PHEV od modelového roku 2014 je u akumulátora pohonu zaručená kapacita 70% alebo viac po dobu 8 rokov alebo 160 000 km podľa toho, čo od začiatku záručnej doby nastane skôr.

Pre všetky vozidlá Eclipse Cross PHEV od modelového roku 2021 je u akumulátora pohonu zaručená kapacita 66% alebo viac po dobu 8 rokov alebo 160 000 km podľa toho, čo od začiatku záručnej doby nastane skôr.

V prípade neoprávneného zásahu či demontáže akumulátora pohonu stráca záruka platnosť.

Diely so špeciálnou zárukou

Na ŠPECIÁLNE DIELY uvedené nižšie sa nevzťahuje záruka spoločnosti MME, ale záruka príslušného výrobcu:

 • Pneumatiky
 • Zábavné systémy vo vozidle (iba zariadenia nemontované pri výrobe)
 • Všetko ostatné vybavenie, ktoré nebolo nainštalované v tomto novom vozidle MME

Diely, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Na nasledujúce diely neposkytuje spoločnosť MME záruku ( mimo chýb materiálu alebo dielenského spracovania):

Súčiastky opotrebované bežnou prevádzkou vozidla:

 • Vložka vzduchového filtra
 • Vložka olejového filtra
 • Vložka palivového filtra
 • Vložky peľového filtra
 • Hnacie remene pre:
  • Alternátor
  • Vodné čerpadlo
  • Čerpadlo posilňovača riadenia
  • Klimatizácia
 • Zapaľovacie sviečky (pri alebo po prvej naplánovanej výmene)
 • Diely spojky (lamela, prítlačný kotúč)
 • Materiály obložení brzdových doštičiek a brzdových čeľustí, brzdové kotúče
 • Lišty stieračov
 • Poistky
 • Žiarovky (pre všetky svetlá)

Kvapaliny a mazivá:

 • Motorový olej
 • Olej v manuálnej prevodovke
 • Kvapalina v automatickej prevodovke
 • Olej v rozdeľovacej prevodovke
 • Olej v normálnom diferenciáli a LSD
 • Olej alebo kvapalina v riadení
 • Brzdová a spojková kvapalina
 • Mazivá
 • Chladiaca zmes motora (nemrznúca)
 • Elektrolyt batérie
 • Chladiace médium klimatizácie - klíma
 • Kvapalina do ostrekovača okien
 • Palivo (benzín alebo nafta)

Ďalšie diely alebo časti, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
Tato záruka sa nevzťahuje na:

 • Bežné opotrebovanie ľubovoľnej súčasti, dielu alebo súčasti vyžadovanej pri normálnej údržbe a materiály používané pri takejto údržbe (podľa popisu a špecifikácií v Servisnej knižke v časti Starostlivosť o vaše vozidlo).
 • Normálne opotrebovanie alebo poškodenie pokovovaných dielov, laku, gumených častí a čalúnenia karosérie, spôsobené každodenným používaním, opotrebovaním, vplyvom počasia alebo nastavovaním ľubovoľných súčastí pri normálnom používaní.
 • Menšie chyby neovplyvňujúce kvalitu, výkon alebo funkciu vozidla alebo jeho súčasti, napr. mierny šum alebo vibrácie, ku ktorým dochádza pri určitom používaní alebo pri nezvyčajnej prevádzke.
 • Poškodenie spôsobené nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, napríklad zanedbaním denných alebo periodických prehliadok a údržby podľa popisu uvedených v Servisnej knižke a v Návode na obsluhu vydanej k vášmu novému vozidlu MME.
 • Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych dielov a súčastí, ak výmenu vykonal autorizovaný servis alebo nezávislý opravár, alebo pri oprave vykonávanej majiteľom vozidla.
 • Poškodenie spôsobené dopravnou nehodou, chybným používaním alebo zanedbaním riadnej manipulácie s vozidlom, ako je to stanovené v Návode na obsluhu, nesprávnym používaním vozidla, používaním vozidla v nezvyčajných podmienkach, t. j. na závodenie alebo súťaže, úpravami vozidla alebo jeho súčastí neodporúčanými alebo neschválenými spoločnosťou MME.
 • Poškodenie spôsobené externými vplyvmi, t. j. chemickým znečistením, trusom vtákov, kyslým dažďom, krupobitím, pieskom, soľou, prostriedkami na rozpúšťanie ľadu, kameňmi, ohňom, nehodami alebo zlyhaním ľudského faktora, zanedbaním, civilnými povstaniami alebo neočakávanými prírodnými udalosťami.
 • Poškodenie batožinového priestoru alebo kabíny naloženým alebo nesprávne zabezpečeným tovarom počas prepravy.
 • Náklady z dôvodu poruchy, t. j. nemožnosť používať vozidlo, strata času, náklady na palivo, telefón, cestovanie, ubytovanie, strata alebo poškodenie osobného vlastníctva počas prepravy, komerčná strata alebo strata zisku.
 • Všetky vozidlá, pri ktorých bola vykonaná zmena údajov počítadla najazdených kilometrov, po ktorej sa nedá ľahko určiť alebo potvrdiť počet najazdených kilometrov.
 • Korózia dielov podvozku vrátane odpruženia, pružín, ramien, guľových kĺbov, stabilizátora a článkov, rámov odpruženia, zostavy náprav, otočného čapu kolesa, hnacích hriadeľov, skrine difereinciálu, brzdových doštiček a diskov.

Práva výrobcu

Kontrola vozidla (pred alebo po vykonaní akýchkoľvek prác) požaduje predloženie poškodených alebo vymenených súčastí dielov.

6/12-ročná záruka na prehrdzavenie

Spoločnosť MME poskytuje na toto nové vozidlo MME vyrobeného spoločnosťou MME alebo pre ňu na základe nasledujúcich ustanovení a podmienok 6/12-ročnú záruku (v závislosti od modelu) na prehrdzavenie plechového dielu karosérie zvnútra z dôvodu chýb materiálu alebo spracovania, a to bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Táto záruka platí pri dodržaní podmienky správnej údržby a začína plynúť od DÁTUMU ZAČATIA PLATNOSTI ZÁRUKY. Všetky autorizované servisy MME bezplatne opravia alebo vymenia prehrdzavený plechový diel.

V režime Občianskeho zákonníka (ak sa kúpna zmluva riadi Občianskym zákonníkom) po uplynutí zákonnej záruky sa vylučujú nároky vyplývajúce z § 622, ods. 2 a § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. po uplynutí doby zodpovedajúcej zákonnej záruke, podľa Občianskeho zákonníka, zaniká právo kupujúceho požadovať namiesto odstránenia chýb výmenu vozidla, právo od zmluvy odstúpiť a právo na uplatnenie náhrady škody a akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s chybou vozidla. V prípade, ak sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom má kupujúci právo na odstránenie chýb opravou vozidla, s vylúčením práva na výmenu veci, na odstúpenie od zmluvy, ako i právo na náhradu straty zisku.

Poznámka:

Na hrdzu alebo koróziu plechových dielov líšiacu sa od prehrdzavenia a chýb laku sa vzťahuje "ZÁKLADNÉ ZÁRUČNÉ KRYTIE".

6/12-ročná záruka na prehrdzavenie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • Korózia spôsobená poškodením pri nehode, nesprávnym použitím alebo úpravou vozidla.
 • Chemické znečistenie, trus vtákov, kyslý dážď, dopravné nehody, krupobitie, piesok, soľ, prostriedky na rozpúšťanie ľadu, kamene, oheň, prírodné katastrofy alebo zlyhania ľudského faktora, zanedbanie, civilné povstania alebo prírodné kalamity.
 • Korózia spôsobená nevykonaním opráv malých poškodení.
 • Korózia spôsobená nevykonaním opráv a údržby podľa Návodu na obsluhu.
 • Náklady z dôvodu záručnej opravy, t. j. nemožnosť používať vozidlo, strata času, náklady na palivo, telefón, cestovanie alebo ubytovanie, komerčná strata alebo strata zisku.
 • Ostatné prípady korózie, príčiny ktorej sa nedajú pripísať spoločnosti MME.
 • Akékoľvek prehrdzavenie takej časti nového vozidla MME, ktorá nie je obvodovou časťou karosérie. V zmysle používanom v týchto záručných podmienkach, medzi "obvodové časti karosérie" nepatria diely, ktoré sú súčasťou platformy nového vozidla MME.

Povinnosti majiteľa

Plechové diely karosérie a spodok vozidla treba kontrolovať každých 12 mesiacov od dátumu začatia platnosti záruky a podľa potreby opätovne ošetriť na náklady majiteľa.

Po vykonaní prehliadky treba vyplniť záznam o prehliadke karosérie v Servisnej knižke a musí ho opečiatkovať spoločnosť vykonávajúca prehliadku.

Všetky malé opravy odrenín od kamienkov, škrabancov a podobných poškodení sa vykonávajú na náklady majiteľa.

V prípade opravy alebo výmeny plechových dielov z dôvodu nehody vášho vozidla alebo z iného dôvodu treba opravy vykonávať v súlade s postupmi v príslušných servisných manuáloch Mitsubishi Motors.

Výmenné a servisné akcie týkajúce sa bezpečnosti

Výrobca musí občas vykonávať obhliadku častí vozidiel, pri ktorých je podozrenie na zníženie bezpečnosti. V takomto prípade vás písomne oboznámi obchodný zástupca pre vašu krajinu a požiada vás o zavezenie vozidla do autorizovaného servisu Mitsubishi za účelom bezplatného vykonania prác potrebných na odstránenie problému.

Po vykonaní opravy musí autorizovaný servis Mitsubishi vyplniť a opečiatkovať v Servisnej knižke časť Záznamom o vykonanej servisnej alebo zvolávacej akcii.

Záruka na dielce a príslušenstvo

Originálne dielce Mitsubishi:
Na všetky "originálne dielce" Mitsubishi sa vzťahuje 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov, ktorá začína plynúť od dátumu ich nákupu.

Na overenie platnosti záruky na tieto súčasti bude potrebné pri uplatňovaní záruky doložiť ako doklad o kúpe dodaciu faktúru alebo faktúru za montáž. Tieto dokumenty uschovajte na bezpečnom mieste.

Originálne príslušenstvo Mitsubishi:

Pre vozidlá od modelového roku 2020 a všetky vozidlá predané od januára 2020 ďalej bude platiť pre všetko originálne príslušenstvo Mitsubishi zakúpené do 3 mesiacov od dátumu začiatku platnosti záruky na vozidlo rovnaké záručné krytie ako na vozidlo: 5-ročné záručné krytie, prvých 24 mesiacov s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov, zostávajúcich 36 mesiacov (25-60) s obmedzením do 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr, počnúc dátumom začiatku platnosti záruky na vozidlo.

Pre vozidlá pred modelovým rokom 2020 predané pred januárom 2020, platí pre všetko originálne príslušenstvo Mitsubishi zakúpené pred predaním nového vozidlá 5ročná záruka. Prvých 24 mesiacov s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov, zostávajúcich 36 mesiacov (25-60) s obmedzením do 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr. S výnimkou pre: (a) Audio a navigačné systémy nenainštalované vo výrobe (OES) pre všetky modely a (b) Hardtopy a fullboxy pre model L200. Pre tieto výnimky platí záruka 3 roky, prvých 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov a behom zostávajúcich 12 mesiacov (25-36) s obmedzením do 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

Originálne príslušenstvo predané kedykoľvek neskôr, má záruku 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov (keď nie je stanovené inak).

Na overenie platnosti záruky na toto príslušenstvo bude potrebné doložiť ako doklad o kúpe dodaciu faktúru alebo faktúru za montáž. Tieto dokumenty uschovajte na bezpečnom mieste.

Originálne servisné dielce Mitsubishi:
Na všetky "originálne servisné dielce" Mitsubishi sa vzťahuje 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov, ktorá začína plynúť od dátumu ich nákupu.

Na overenie platnosti záruky na tieto súčasti bude potrebné pri uplatňovaní záruky doložiť ako doklad o kúpe dodaciu faktúru alebo faktúru za montáž. Tieto dokumenty uschovajte na bezpečnom mieste.

Záruka na originálne dielce Mitsubishi, originálne príslušenstvo Mitsubishi a originálne servisné dielce Mitsubishi sa vzťahuje iba na výrobné chyby danej súčiastky/dielca alebo iných súčiastok, ktoré sa môžu poškodiť z dôvodu jej zlyhania.

Záruka sa nevzťahuje na nesprávnu montáž alebo poškodenie spôsobené počas montáže.

Pre "originálne dielce a príslušenstvo Mitsubishi" a "originálne servisné dielce Mitsubishi" platia tie isté výnimky, ktoré sú popísané v časti Diely bez záruky.

Územný rozsah:
ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO a originálne súčiastky, príslušenstvo a servisné súčiastky Mitsubishi platí v nasledujúcich krajinách:

Andorra, Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Monako, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a Juhoslávia.

Zákonné práva

Žiadne ustanovenie tejto záruky neovplyvňuje zákonné práva zákazníka.

Ručiteľ:

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
The Nedherlands

Záručné opravy pri cestách do zahraničia

Pri ceste automobilom do niektorej z krajín uvedených v časti Územný rozsah máte nárok na záručné opravy vo všetkých autorizovaných servisoch Mitsubishi.

Aby bolo možné poskytnúť tieto záručné služby, musí sa vo vozidle nachádzať Servisná knižka pre Európske krajiny, pretože autorizovaný predajca vozidiel Mitsubishi bude potrebovať informácie uvedené v časti Protokol o registrácii na uplatnenie nároku vo vašom mene.

Bez Servisnej knižky budete musieť za opravu zaplatiť. Na získanie náhrady si musíte ponechať faktúru a požiadať miestny autorizovaný servis Mitsubishi o uplatnenie nároku vo vašom mene.

Je dôležité podotknúť, že súčiastky/dielce potrebné pre vaše konkrétne vozidlo alebo model nemusia byť okamžite k dispozícii v krajine, v ktorej cestujete, ak sa v nej nepredáva kompletný modelový rad vozidiel Mitsubishi.

Asistenčná služba Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP)

Informácie o novej asistenčnej službe Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) pre núdzovú pomoc na ceste sú uvedené v samostatnej časti na nasledujúcich stranách, ktorá obsahuje podrobnosti celého programu pre cestovanie vo vašej krajine alebo v zahraničí.