H & M autoopravy - predaj s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie“).

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť M Motors SK s.r.o., IČO: 35 908 238, so sídlom Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava (ďalej ako „M Motors SK“), a konkrétny autorizovaný predajca / servis Mitsubishi Motors, ktorému zakazník udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej ako „Dealer“) (M Motors SK a Dealer ďalej spoločne ako „Prevádzkovatelia“).

Kontaktné údaje M Motors SK: email: info@mitsubishi-motors.sk, telefón +421 232 158 500.

Kontaktné údaje Dealera: naleznete na webových stránkách delalera v sekcii Kontakty.

M Motors SK a Dealer nie sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov.

SPLNOMOCNENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť M Motors SK menuje splnomocnenca pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Splnomocnenec“). Na Splnomocnenca sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.

Kontaktné údaje Splnomocnenca budú zverejnené ihneď ako Splnomocnenec bude vymenovaný.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATELIA SPRACOVÁVAJÚ?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovatelia, resp. každý z Prevádzkovateľov spracováva bez súhlasu zákazníka, ako subjektu údajov:

- údaje vyplývajúce a potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo sídla, IČO, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, VIN vozidla a EČ vozidla, model, farba vozidla, kód farby vozidla, číslo motoru, dátum uvedenia do prevádzky, dátum záručnej alebo pozáručnej opravy, počet najazdených km, vymenené náhradné diely)

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľia, resp. každý z Prevádzkovateľov spracováva so súhlasom zákazníka, ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov.

ÚČEL A SPOSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia, resp. každý z Prevádzkovateľov môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje k nasledujúcim účelom:

a) plnenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo a jednanie za účelom uzatvorenia zmluvy;
b) plnenie povinností Prevádzkovateľmi vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami);
c) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovatelia ako akreditovaných zástupcov výrobcu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel Mitsubishi;
d) ochrana práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľov;
e) poskytovanie stanovísk a technických informácií akreditovaným zástupcom výrobcu;
f) poskytovanie asistenčných služieb;
g) vedenie archívu podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ, resp. každý z Prevádzkovateľov spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov za účelom uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

i. marketingové a propagačné činnosti, t. j. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov zapojených do predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo ďalších činností, v papierovej podobe, v automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky a mobilné aplikácie).
ii. Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencie v spotrebe vozidla, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky.
iii. Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názory zákazníkov.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje identifikáciu zákazníka ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie príslušnej zmluvy (napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo).

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adresu sídla M Motors SK alebo na adresu sídla Dealera alebo emailom na adresu info@mitsubishi-motors.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“) alebo vyplnením a odoslaním webového formulára – odvolanie súhlasu umiestneného na www.mitsubishi-motors.sk/odvolanie-suhlasu/.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANĚ

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovatelia/ov.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupiny Mitsubishi, a to najmä za účelom uvedeným pod písmenami b) až d). Do skupiny Mitsubishi patrí najmä spoločnosť Mitsubishi Motors Europe B.V. a Mitsubishi Motors Corporate.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov, najmä v oblastí marketingu a prieskumu spokojnosti. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na www.mitsubishi-motors.sk

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

Vaše osobné údaje môžu byť predané do krajín Európskej únie a do Japonska, jednak tretím osobám v rámci skupiny Mitsubishi a jednak sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov, najmä v oblastí marketingu a prieskumu spokojnosti.

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľmi spracovávané po dobu 10 rokov od uskutočnenia posledného zmluvného plnenia a ak nedôjde k zmluvnému plneniu na dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Doba spracovania Vašich osobných údajov spracovávaných na základe súhlase je uvedená v tomto súhlase.

AKĚ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte podľa a v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov (iii) právo požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného alebo ak osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi (iv) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením alebo odstránením (v) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Najneskôr s účinnosťou od 25.05.2018 máte rovnako (iv) právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (vii) na obmedzenie spracovania osobných údajov (viii) na prenosnosť údajov a (ix) právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov (x) právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu niektorého zo Prevádzkovateľov alebo elektronicky na adresu: info@mitsubishi-motors.sk.

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia prijali organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pre možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.